VELKOMMEN TIL BRANCHEFORENINGEN TAXIFØRERE I DANMARK (TiD)

TiD er en tværfaglig brancheorganisation der sætter sig ud over de klassiske skel. Vores medlemmer er således både vognmænd, chauffører, centralpersonale m.m. Fælles er blot, at medlemerne har en erhvervsmæssig interesse i taxifaget.

Uber dommen den 8/7-2016

pressemeddelelse


 

FAKTA OM UBERSAGEN.

Der bliver som bekendt fældet dom over de 6 tiltalte påirattaxichauffører fra kørselstjenesten Uber i morgen den 8/7. Det foregår klokken 13.00 i Københavns Byret, hvor repræsentanter fra TiD også vil være tilstede.

I den forbindelse meddeles det herved, at Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) har ansøgt og fået tilladelse til at afholde en demonstration fredag i tidsrummet 17.00-18.00. Den vil blive afholdt såfremt dommen frikender de 6 Uber-pirater.

Demonstrationen tager form af en taxikortege hvor samtlige taxier opfordres til at deltage. Der køres 2 omgange af følgende rute: H.C. Andersens Boulevard-Stormgade-Vindebrogade-Christiansborg Slotsplads-Holmens Kanal-Kgs. Nytorv-Hothersgade-Nørre Voldgade.

Dette er altså kun såfremt at uber-piraterne skulle blive frikendt, eller at dommen på anden måde ikke ender med en klar dom der kender dem 100% skyldige i overtrædelse af de anklagepunkter de er tiltalt for,

En sådan demonstration har i fald det kommer dertil, intet med en protest mod kendelsen at gøre, idet vi erkender enhver retslig afgørelse. Til gengæld er det for at gøre tydeligt opmærksom på dommens umiddelbare følgevirkning; nemlig at de bærende søjler hvorpå al taxikørsel i Danmark hviler, er underkendt ved denne afgørelse, og at det kalder på øjeblikkelig politisk handling, da loven der regulerer den erhvervsmæssige persontransport reelt er sat ud af kraft.

 

Vi har dog ikke har fantasi til at forestille os andet, end en klar dom, der kender de tiltalte skyldige i overtrædelser af såvel Færdselslove og Taxiloven. Vi forventer således at Uber pr. øjeblikkeligt ophører med at medvirke til at begå strafbare handlinger ved prompte nedlukning af Uber-Pop- tjenesten i Danmark. I modsat fald vil en samlet branche gå til myndighederne for at sikre at taxiloven og færdselsloven håndhæves i overensstemmelse med afgørelserne i denne prøvesag.

 

En ny taxilov skal skabe fundament for en længe ventet modernisering af taxiloven, hvor taxikørsel i langt højere grad end i dag kan blive konkurrencedygtig overfor andre aktører indenfor persontransport, samt at konkurrence kan ske på lige vilkår.

 

Mvh

 

Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

 

Formand

Søren H. Nicolaisen

Dom over Uber-Pop i Københavns Byret den 17. juni 2016

Pressemeddelelse

 

I morgen fældes der dom over Pirattaxitjenesten Uber

 

Fra i morgen er Uber ulovligt i hele 42 lande, Danmark inklusiv.

 

Ikke mange har fantasi til at forestille sig, at dommen kan falde anderledes ud, end at de 6 tiltalte chauffører tilknyttet taxitjenesten Uber dømmes skyldige i at have udført taxikørsel, uden de fornødne tilladelser. Det er simple regler i taxiloven og færdselsloven der her er overtrådt.

 

Vi forventer at Uber som en logisk følge af en dom der kender virksomhedens kørselstjeneste ulovligt, naturligvis lukker ned for alle aktiviteter af den art i Danmark pr. øjeblikkeligt. Alt andet ville være despekt retsstaten.

 

Skulle dette ikke ske, vil vi imødese, at politiet håndhæver loven med det samme. Taxibranchen har ventet i 20 måneder på at lov og orden igen skal herske på gader og stræder, så nu kan vi ikke vente længere. Der skal sættes ind overfor pirattaxier nu!

 

En dom over de tiltalte uberchauffører er dog ikke nok. Det er klart, at har man på uretmæssig vis opnået en fortjeneste, så er det klart, at denne således skal konfiskeres, efter forbillede fra domstolene i Finland. Ikke alene for de dømte, men således også for de øvrige 37 bødetilskrevne, samt samtlige pirattaxier politiet eventuelt måtte bringe til standsning, såfremt tjenesten fastholder deres ulovlige virksomhed.

 

TiD vil være repræsenteret ved Københavns Byret i morgen under retssagen, og såfremt der vil være anledning til flere spørgsmål til Brancheforeningen, vil vi stå til rådighed resten af dagen, kontakt i givet fald Formanden for TiD på 28556622.

 

Med venlig hilsen

 

Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

 

Søren H. Nicolaisen

Ubers indtræden i DI, samt manifestationen mod Start Up Nordic

PRESSEMEDDELELSE

Det er med stor undren, at vi i TiD konstaterer, at Dansk Industri har optaget en virksomhed der verden over sagsøges af advokater, dømmes, og i en lang række lande verden over er bandlyst af myndighederne eller direkte kendt ulovlig. Såvel i Sverige som i Norge er virksomhedens udøvere dømt, og i Danmark er indtil videre ”kun” 6 personer tiltalt mens 40 er sigtet. De første 6 fremstilles i Københavns Byret den 26. april 2016.
I Folketinget vil Justitsminister Søren Pind den 31. marts blive kaldt i samråd, med spørgsmål om justitsministerens nøl og aktive bidragen til at lade Uber fortsætte deres ulovlige virke, uden politiets indgriben. Populært kaldes denne sag i taxibranchen for UBERGATE.

I DI's interne målsætning fremgår det at DI skal få folk fra offentlig forsørgelse i job, skattetrykket skal sænkes markant, virksomhederne skal have bedre rammevilkår,

Hvordan kan dette være et mål, når man samtidig optager et medlem, hvis hensigt det er at nedlægge jobs i taxibranchen, til fordel for personer der udfører et tilsvarende ”job”, dog uden at være underlagt de strenge skattemæssige kontrolforanstaltninger som findes i taxibranchen, uden at følge landets lovgivning?

Hvordan kan det være et mål, at sænke skattetrykket markant i Danmark, ved at støtte en virksomhed der sender al omsætning via en fond i Holland til skattely på Bermuda, men skattebetalende taxichauffører og vognmænd drives ud af deres erhverv, af en virksomhed der systematisk bryder taxiloven? Derved kommer DI i klar konflikt med deres egen målsætning på dette område.

DI er helt på kant med deres målsætning i denne penible sag, og har allerede nu pådraget sig alvorlig skade på deres renommé. Man kan kun foretage den nødvendige damage control, gennem en øjeblikkelig eksklusion af Uber fra DI. Det er jo tilladt at begå en fejl, men ikke at rette den med det samme, er endnu en fejl.

Omkring DI, Uber og Autobutlers medvirken til ”Start Up Nordic”

Vi vil ikke stiltiende se på, at Uber overfor dansk erhvervsliv, fremhæver sig selv som mønstervirksomhed, mens virksomheden bryder alle love på det område de beskæftiger sig med. Det er et meget uheldigt signal at formidle.

Såvel Uber som Autobutler er i politiets søgelys.

Skal der siges noget positivt om Ubers indtræden i Dansk Industri, må det vel være, at som medlem af Dansk Industri må man vel forventes at blive afkrævet en lovlig indsats. Vi forudser, at dette bliver en enddog umådelig vanskelig øvelse for DI at gennemføre.

For Ubers vedkommende indebærer en lovlig virksomhedsdrift i Danmark, at firmaet søger og opnår de lovpligtige godkendelser der kræves for at formidle erhvervsmæssig personbefordring, (jvf taxibekendtgørelsens paragraf 18) samt at firmaet ophører med at hyre pirattaxier til at få disse kørsler udført, (jvf taxibekendtgørelsens paragraf 1).

TiD vil så længe Uber er medlem af DI, opfordre samtlige danske taxivognmænd at melde sig ud af Dansk Industri. Vi kan ikke være organiseret i samme virksomhed som en der kun har et mål, at nedbryde et lovligt erhverv og dets lovlige udbydere.

Med venlig hilsen

Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

Formand Søren H. Nicolaisen

Tirsdag den. 1. marts 2016

Officiel protest mod Uber på Nordic Start Up Conference.

Hermed ønsker jeg på vegne af brancheforeningen Taxiførere i Danmark at indgive et utvetydig protest imod at lade pirattaxivirksomheden Uber, der af det danske politi er sigtet for overtrædelse af taxiloven, optræde som taler på Nordic Startup Conference.

Politiet har i skrivende stund sigtet op imod 40 pirataxichauffører fra taxitjenesten Uber, og de første 6 kommer for retten den 26. apri 2016 med en påstand om dagbøder på kr. 5.000,-

Uber virker således udenfor den danske lovgivning, og at promovere illegal taxikørsel på en konference som denne, er med til at promovere kriminalitet.

Hverken Uber selv eller deres partnere har de fornødne offentlige godkendeler og tilladelser til at udføre de opgaver de gør.

Såfremt konferencen ikke fjerner Uber fra denne konference vil brancheforeningen søge samarbejde med såvel fagbevægelse og danske politiske partier til at tage alle lovlige skridt til at forhindre Uber og Matias Thomsen adgang til denne konference. Det samme gælder Peter Oxholm Ziegler, fra virksomheden AutoButler, der ligeledes samarbejder med pirattaxitjenesten Uber.

Vi håber på Deres forståelse, og antager på det kraftigste, at en så stor konference som denne, ikke har til hensigt at fremme kriminel virksomhed i Danmark.

Velkomsttaler borgmester Anne Mee Allerslev er ligeledes blevet anmodet om, at tage afstand fra denne konference, såfremt Uber deltager. På samme måde er også Københavns Politis efterforskningsenhed, med hvilken TiD samarbejder om at afdække Ubers kriminelle adfærd, orienteret om Ubers deltagelse i denne konference.

Jeg forventer Deres hurtige svar på denne henvendelse, så vi kan få afklaret hvorvidt De fortsat ønsker at promovere en virksomhed som Uber, eller vælger at meddele Uber og Autobutler, at de ikke kan deltage. Jeg er sikker på, at en henvendelse til et lovligt taxiselskab, der kan fortælle om taxiens rolle i byernes infrastruktur i fremtiden, med glæde vil modtage en invitation til erstatning for Uber.

Med venlig hilsen

Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

Søren H. Nicolaisen

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) til afholdelse:

 

Tirsdag den. 29 marts kl 18.30

 

Sted: Karens Minde kulturhus

Wagnersvej 19

2450 København SV.

DAGSORDEN.

1) Separat valg af dirigent og referent.

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5) Forslag fra bestyrelsen

a) Bestyrelsen foreslår, at følgende udgår fra foreningens vedtægter:

Midlertidige bestemmelser (i kursiv) ved stiftende generalforsamling:

Idet vi endnu ikke har betalende medlemmer og det er medlemmerne der ifølge almene regler i foreninger, der vælger en bestyrelse, stemmer om vedtægter, kontingent m.m., er følgende retningslinjer besluttet af gruppen af initiativtagere:

For at blive stemmeberettiget og/eller valgbar skal man være medlem af foreningen. For at blive medlem indbetales straks et indmeldelsesgebyr på kr.100,- der i praksis vil udgøre kontingent for den første periode af medlemsskabet.

 

b) At der foretages en frivillig indbetaling til netværket DANSK TAXI på kr. 3.000,00.

 

c) At kontingentåret ændres fra nuværende at løbe fra 2. februar til 31. januar, til i stedet at følge generalforsamlingen.

 

C1) Såfremt ovennævnte vedtages, foreslås, fsv angår det allerede indbetalte kontingent for dette år, at dette omfattes af ovennævnte, således at kontingentet betragtes som fuldt betalt indtil afholdelse af næste ordinære generalforsamling i TiD.

 

 

6. Fastsættelse af kontingent for næste kontingentperiode.

 

a) Såfremt dette beløb vedtages ændret, må det fastsættes i hvilket omfang det skal have konsekvens for allerede indbetalt kontingent.

 

 

7. Forslag fra medlemmerne

 

Der er ikke tilgået bestyrelsen nogle ændringsforslag.

 

8. Formand vælges.

 

Formanden modtager genvalg.

 

9. Valg af den øvrige bestyrelse.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg:

 

Claus Rubek Jørgensen, Leif Madsen og Bilal Akhtar.

 

Khurram Alfaf Hussein har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille, men skulle det ikke lykkes at finde en afløser, modtager han genvalg.

 

Følgende genopstiller ikke:

 

Torben Holm Hansen, Neeraj Bhushan og Kenneth Hansen.

 

 

 

  1. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

 

Formand

 

Søren H. Nicolaisen

Video fra Uber blokaden 13/2

Seneste nyheder:

Herunder kan du holde dig opdateret om TiD's aktiviteter den seneste tid, samt andre relevante nyheder.

13. februar 2016

1.000 taxier i Taxidemonstration

Mellem 700-1.000 taxier demonstrerede lærdag aften imod politiets meget beskedne indsats overfor de mange pirattaxier der hærger Københavns natteliv,

Protesten er også rettet imod rigsadvokaten, der ifølge politiet lider af berøringsangst overfor den kriminelle taxitjeneste.

 

Men ikke mindst er fokus rettet imod landets justisminister, der synes at have en ikke uvæsentlig rolle i den fodslæbende holdning overfor at gribe ind overfor ulovlighederne.

Hvis Søren Pind holder sin ministerielle hånd over en kriminel taxitjeneste, der derved fpr frit lejde til at udkonkurrere et helt erhverv der overholder loven, må konsekvensen være, at Søren Pind ikke er værdig til at sidde i sit høje embede, og vi må kræve hans afgang.

UBERGATE
Dette tjener til en gentagelse. Denne mail er sendt af politiadvokatur Vibeke Thorkil-Jensen til Færdselspolitiet. Den indeholder en direkte ordre til politiet om IKKE at udfærdige flere bødeforlæg til UBER-chauffører.

-Hvorfor må betjentene på gaden ikke gribe ind overfor denne type kriminalitet?
-Hvilket formål skal det tjene?
-Nogen over politiadvokaturen må være vidende om dette.
-Fra Politiets Efterforskningsenhed har vi hørt, at denne ordre angiveligt kommer fra "højeste sted".
-Hvis ikke Højeste sted er Vorherre, så må det være Søren Pind.
-Hvorfor dækker landets justitsminister over en illegal taxitjeneste, i stedet for at sikre et lovligt erhverv ordentlige arbejdsbetingelser?
- Hvorfor har han ikke sikret, at UBER er blevet ført til doms?
- Hvilken dagsorden har de ultraliberale i Venstre?
- Hvis landets justitsminister støtter kriminelle virksomheder, på bekostning af lovlige, sidder han så i det rette embede?
- Iflg Efterforskningsenheden, så lider Rigsadvokaten af "berøringsangst" med UBER-sagen.
- Er en rigsadvokat sin opgave voksen, hvis man ikke tør rejse sager, der er anmeldt af offentlige styrelser?
- Hvad skal vi så med en Rigsadvokat?

UBERGATE.....

 

VIBEKE THORKIL-JENSENS ORDRE TIL POLITIET Ubers Pind - eller Uberspin. same same.

Taxikrigen eskalerer, gadekampe kan ikke udelukkes.

Taxikrigen eskalerer, gadekampe kan ikke udelukkes.

 

Scenarier som set i Sydeuropa og Mexico rykker nærmere denne weekend.

 

Som det ser ud, tegner det til direkte konfrontation i gaderne mellem de lovlige taxier og piraterne, allerede fra denne weekend.

3-500 taxier eller flere forventes at blokere indre by af, for at tvinge politiet til at skride ind overfor de mange pirattaxier, og direkte konfrontationer mellem ubers pirattaxier og de lovlige taxichauffører kan ikke længere udelukkes.

 

TiD, såvel som alle taxiførere, står fuldkommen uforstående overfor, at politiet i 15 måneders ikke har grebet ind overfor de åbenlyse lovovertrædelser der hver eneste dag sker, hvor snart flere taxipirater end lovlige, findes i gaderne.

Vi ser på et retsvæsen med berøringsangst for at rejse sagen mod Uber, som nu har henligget urørt i måneder, på trods af massiv dokumentation som klart løfter bevisbyrden for, at Uber overtræder dansk lov, med mere end 800 anmeldelser af overtrædelse af loven. Intet sker!

 

TiD har været dialogens mulighed. Vi har foretaget mere end 800 anmeldelser af pirattaxikørsel, leveret massivt bevismateriale til efterforskningsenheden ved Københavns Politi, men intet sker.

 

Til gengæld har vi været vidne tid, at der fra højeste sted har været uddelt en skriftlig ordre til færdselspolitiet om IKKE at skride ind overfor taxipirater tilknyttet taxitjenesten Uber!!!

 

Danmarks justitsminister har tilsyneladende aktivt forhindret politiets arbejde. Derfor må ansvaret for de eventuelle uroligheder der kan forventes den komme, placeres direkte hos justitsminister Søren Pind, der synes at holde hånden over den illegale taxitjeneste.

 

Vi må konstatere, at vi nu betragter mulighederne for at nå frem til en løsning ad sædvanlige demokratiske kanaler som udtømt. Retsstaten har ikke fungeret.

 

Vi har tidligere oplevet gadeklampe mod Uber fra lande vi almindeligvis ikke sammenligner os med og som vi aldrig havde forestillet os burde ske i Danmark.

 

TiD vil ikke tage ansvar fra hvad der end måtte komme til at ske. Vi har intet med eventuelle blokader eller andre optøjer at gøre. Vi opfordrer til at undgå vold, men indser, at skal en ændring af situationen komme, må der en markant anderledes holdning fra politi og retsvæsen til, NU!

 

Da vi ikke har berøring med hvad der sker længere kan vi eventuelt henvise til de sociale medier, facebookgrupperne taxinyt og uberfakta hvor en del information kan hentes fra debattørerne

 

.

 

Til denne pressemeddelelse er tillige vedhæftet:

 

  • Den interne mail der i sep 2015 udgik fra politiadvokaturen til færdselspolitiet om ikke at gribe ind overfor Uber-biler.

  • TiD's - indtil videre - ubesvarede henvendelse til justitsministeren af 28. december 2014, om ministerens rolle i sagen.

  • TiD's advokats notat om Uber.

 

 

Med venlig hilsen

 

Brancheforeningen

Taxiførere i Danmark (TiD)

 

Søren H. Nicolaisen

 

 

3. Januar 2016

Autobutler i tvivlsomt samarbejde med pirattaxier

Indslaget her stammer fra Net-TV-stationen AU2NEWS, der i et "TV-avis-format" beretter om nyheder af større eller mindre interesse for den danske bil branche.

Ca. 06.20 inde i programmet kommer et ca. 5 min langt indslag om Uber, der fik adgang til hele Autobutlers kundeportefølje, mod at give et fristende tilbud.

Men er det i virkeliogheden så fristende....

Se indslaget her...

28. januar 2015

Nyt netværk vil forny taxiloven

Med netværket Dansk Taxi vil chauffører, vognmænd og bestillingskontorer lægge pres på politikerne for at få en ny taxilov. Målet er at sætte en stopper for de urimelige konkurrencevilkår, der har hersket i taxibranchen, siden Uber kom til Danmark. 

Kære chauffør, fører og vognmand

 

Som du ved, gik der kun få timer fra Uber havde lanceret deres taxivirksomhed i Danmark, til Trafikstyrelsen havde meldt den multinationale koncern til politiet. Efterfølgende har en række Uber-chauffører fået bøder af politiet for at køre pirattaxi. Og politikere har meldt sig på banen med krav om, at Uber bør opgive til skat, hvem de har på lønningslisten – formentlig fordi de frygter, at mange Uber-chauffører ikke betaler skat af deres løn.

 

Et delt taximarked

Ovenstående har imidlertid ikke kunne lave om på, at Uber det seneste år måned for måned er vokset og har taget en større og større del af de ture, du og dine lovligt kørende kolleger ellers ville have kørt.

I dag er det danske taximarkedet således reelt delt i to. På den ene side er der alle os, som vedkender os at være underlagt taxiloven. Og på den anden side er der dem, der betragter taxiloven som noget, de ikke skal underkaste sig, fordi loven ifølge dem selv ikke har noget med dem at gøre.

 

Brug for én lov for alle

De fleste af os taxichauffører synes, at konkurrence er sundt. Hvis en chauffør gør en særlig indsats, må han selvfølgelig godt tjene lidt ekstra.

Ulige konkurrence derimod, hvor nogen følger ét regelsæt, og andre ikke gør, er ikke sundt. Det er unfair. Det giver en urimelig forskelsbehandling af taxibrugerne. Og koster dig som myndighedsgodkendt taxichauffør penge på hver eneste af dine vagter.

Loven må være for alle. Eller for ingen. Sådan skal det være i et retssamfund.

 

Sammen er vi stærkest

For hurtigst muligt at hjælpe politikerne til at få lavet en ny lov, som uden enhver tvivl omfatter hele taxibranchen, har vi derfor etablereret netværket Dansk Taxi. Vi håber, at resultatet vil komme hele taxibranchen til gode – og alle de mange tusinde kunder, som vi kører med hver dag.

 

Om Dansk Taxi

Dansk Taxi er et åbent netværk, der arbejder for, at taxiloven moderniseres, så den gælder for alle aktører, og så det bliver muligt at levere de ydelser, som borgere, institutioner og virksomheder med rette kan forvente i det digitale samfund. Dansk Taxi er blevet til på initiativ af Taxa 4x35, Taxi 4x27 – Amager-Øbro Taxi, Brancheforeningen TiD – Taxiførere i Danmark og BTI – ByTaxiernes Interesseorganisation. Netværket er åbent for alle brugere, virksomheder, bestillingskontorer, taxiorganisationer, vognmænd og chauffører, der deler ambitionen om at udvikle taxibranchen og give den nutidige rammevilkår. Du kan følge netværket på www.facebook.com/dansktaxi

 

Med de bedste ønsker om en ny taxilov  

Formand for TiD

Søren H. Nicolaisen

Pressemeddelelse af 26. januar 2016

26-01-16
Pressemeddelelse fra Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)


Nej til vold og ballade – ja til ordentlige forhold. Fair konkurrence på lige vilkår NU!
Har man som vi, overværet billederne fra de dramatiske begivenheder i forbindelse med demonstrationerne mod pirattaxierne i Paris, bør man have overbevist sig selv om, at der må og skal findes en løsning nu på det problem.

Også i København kører flere og flere pirattaxier kører rundt i gaderne . Det skal stoppes nu!


I TiD arbejder vi konstant på at få vores politikere til at indse, at det ikke er forhold som i Frankrig der er den rette udgang på problemerne med pirattaxierne. 


Vi vil gerne give retsstaten en chance, men vil retsstaten give taxibranchen en chance?


Hvorfor skal vi finde os i massive brud på taxiloven uden at myndighederne griber ind? Hvor længe skal vi vente på den retssag?


Vi har afventet en retssag mod Uber siden 19. november 2014. I den mellemliggende periode har vi ført dokumentation for Ubers omfattende pirattaxivirksomhed med ikke mindre end 800 gange, samt løftet bevisbyrden for, at Uber bedriver taxibestillingskontor uden de lovbefalede godkendelser. 


Vi må håbe at vores ansvarlige politikere ser med her og noterer sig, at vi her i landet (stadig) har tillid til, at de forstår at løse krisen med de mange pirattaxier vi har her i København. 

Vil man sikre, at det danske overenskomstsikrede arbejdsmarked med et fornuftige forhold skal bibeholdes, må man foretage sig noget aktivt nu.

 
Vi vil ikke ende med bål og tåregas i gaderne, for at bevare vores lovlige arbejde. Men det kræver, at politikerne tager sagen alvorligt, og får standset de illegale taxier fra Uber nu.
Vi har intet imod Uber, men vi kræver at de retter ind efter lovgivningen i Danmark. Lige vilkår – fair konkurrence.


Med venlig hilsen
Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) www.tfidk.dk
Formand 
Søren H. Nicolaisen

Ordinær generalforsamling i TiD - 29. marts 2016 kl. 18.30

Den ordinære generalforsamling skal iht til TiD's vedtægter afholdes i
Marts måned. Det er nu fastlagt at datoen for denne bliver tirsdag den. 29. Marts 2016 kl 1830.
Indtil videre finder jeg 3F's tilbud om at lægge lokaler tll tiltrækkende, så det bliver formentlig på Svanevej 22, 2400 NV.
Jeg vil her i denne tråd, samt flere steder i den kommende tid videreformidle dette. Vi gør opmærksom på, at der kun vil være adgang og stemmeret for medlemmer der har betalt senest 30 dage før.
TiD har et atypisk kontingentår, der afviger fra det almene ved ikke at være fra generalforsamlingen til den næste ordinære generalforsamling, men fra 1/2-31/2. 
Dette vil bestyrelsen stille ændringforslag om til kommende generalforsamling, men vigtigt her er det at gøre opmærksom på, at "Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er ekskluderet eller er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 30 dage."
Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1/2-2016. 
Der vil blive udsendt indkaldelser individuelt til medlemmerne. Nye medlemmer kan finde information og indmeldelsesblanket her på TiD's hjemmeside.

25. januar 2016: Møder i Folketinget

TiD deltager i 2 møder på Christiansborg i morgen, den 26. januar 2016

Henning Hyllested

Møde med Henning Hyllested (EL)

TiD har i morgen møde med Enhedslistens trafikpolitiske ordfører Henning Hyllested. Henning har siden demonstrationen den 16 september 2015 fulgt TiD tæt, og vi har været i rigtig god dialog. Han har bedt om, at TiD sætter  ham grundigt ind i udviklingen omkring Uber og lignende.

Vi ser frem til et frugtbart møde.

Fra TiD deltager, Bo Weye Hansen, Thomas Wiigh Larsen, Torben Holm Hansen og Søren H. Nicolaisen

Christian Raabjerg Madsen (A)

Møde med Chr. Raabjerg Madsen

I morgen formiddag har Tid et møde med det socialdemokratiske medlem af Folketingets trafikudvalg Christian Raabjerg Madsen.

Christian, som TiD iøvrigt også mødtes med mandag den 18. januar ved et møde i Midtjylland, er særligt optaget af social dumping indenfor transportsektoren.

TiD imødeser morgendagens møde, og vurderer at Socialdemokratiet er af største betydning for de mål TiD kæmper for.

24. januar 2016: TiD tilslutter sig nyt taxinetværk - DANSK TAXI

Et nyt netværk under navnet Dansk Taxi ser dagens lys den kommende uge.
Netværket er en politisk overbygning der tæller TiD, BTI samt 4x35 og 4x27.
Medstiftere af netværket er:

Søren Nicolaisen, Taxiførere i Danmark; Uffe Christensen, ByTaxiernes Interesseorganisation, Claus Rubek Jørgensen, Amager-Øbro Taxi 4x27, Palle Christensen, Taxa 4x35. Alle formænd og medstiftere af netværket Dansk Taxi.

 

 

Der har været udsendt invitationer til alle Københavnske bestillingskontorer, samt til en række større bestillingskontorer andre steder i landet, så alle har haft mulighed for at tilslutte sig dette.

 

 

For yderligere information om Dansk Taxi henvises til:

 

 
 
Jacob Søby Bang 
Direktør MA cand.comm. 
+4526889733 jsb@strategize.dk

SENESTE NYHEDER:


22. Januar 2016: Møde med Christel Schaldemose (MEP)

TiD havde i dag et udbytterigt møde med det socialdemokratiske europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose. Hun fik åbnet øjnene for de problemstillinger taxibranchen ser i forhold til, at aktører uden de offentligt krævede godkendelser agerer på markedet. Navnligt den forbruigerbeskyttelse der ligger i at have ordnede forhold, betragtede hun som væsentlig. Hun åbnede op for en øget dialog med TiD.

18. januar 2016: Taximøde på Pårup kro

TiD deltog mandag den 18. januar i det politiske møde der blev afholdt på Pårup Kro i Midtjylland.

Temaet var tanker omkring ny taxilov, vanskeligheder for branchen ift til Flextrafik og Uber.

Panelet bestor af en række medlemmer af Folketingets Trafikudvalg, herunder Christian Raabjerg Madsen (A), Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (O) samt en række lokale politikere.

Cirka 100 engagerede debattører deltog i det veltilrettelagte møde.

13. januar 2016

Ledelsen i TiD finpudsede lovoplæg

 

 

TiD's ledelse afholdt i går (12./1-2016) et møde for at evaluere på det udklast der blandt andet har været vist på flere sociale medier, og i enkeltpunkter har været lagt til en vejledende afstemning blandt medlemmerne.

Vi har lyttet til kritikken, fastholdt nogle kontrolversielle ændringsforslag og droppet andre.

For overskuelighedens skyld har vi sammenfattet vores oplæg i 5-6 hovedpunkter som vi finder væsentlige.

Som afgørende hovedoverskrift har vi valgt at overskriften skal være:

LOVGIVNINGEN SKAL IKKE HINDRE PERSONTRANSPORTBRANCHEN I ANVENDE NY TEKNOLOGI

Udgangspunktet for en  ny taxilov skal tage udgangspunkt i at sikre kunderne samme forbrugerbeskyttelse som nu.

Vi ØNSKER:

  • At gøre tilladelsestyperne mere fleksible ved indørelse af universaltilladelser
  • Ophør af tilslutningspligt
  • Skærpelse af definition på erhvervsmæssig persontransport og privat bilkørsel/samkørsel
  • At skabe øget konkurrence (herunder drift af virksomheder i selskabsform) til gavn for såvel kunder som erhvervets aktører.
  • At sikre den nuværende grad af forbrugerbeskyttelse
  • At sikre muligheden for nuværende strenge miljøkrav.

Møde med Folketingspolitikeren Christian Raabjerg Madsen

TiD har den Tirsdag den 26. januar d.å. møde med socialdemokraten Chr. Raabjerg Madsen, der har deltaget aktivt i den taxipolitiske debat.

 

Christian Raabjerg Madsen har blandt andet udtalt sig kritisk om Uber i for bindelse med social dumping: Fra en folketingsdebat udtalte han følgende om transportministeren:

"Selvom Uber forbudt i flere lande, var Hans Christian Schmidt ikke meget for at svare politisk og principielt på, om han er enig med mig i, at Uber bedriver social dumping. En helt igennem tynd kop te!"

TiD ser frem til mødet med Christian Raabjerg Madsen med stor forventning.

 

Møde med Folketingspolitikeren Christel Schaldemose

Christel Schaldemose er Socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet. Her arbejder hun blandt andet i udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse.

Derfor er Christel en  meget vigtig person for TiD at møde, navnlig med afsæt i den kommende spanske sag om EU, samt hvad omfattende pirattaxivirksomhed betyder for forbrugersikkerhed, i forhold til taxi, der overholder den lovgivning der i høj grad sikrer forbrugerne tryghed for taxibetjening på alle tider og alle steder, samt ikke mindst, at kunderne ikke oplever grådig overpris på travle dage.

Vi er meget taknemmelige for, at Christel har afsat tid til at mødes med os.

Til mødet med TiD deltager Bilal Akhtar, Torben Holm Hansen, Thomas Wiigh Larsen og Thomas R.B. Pedersen.

15. december 2015

Møde om ny taxilov

TiD - Danmarks nye brancheforening, afholdt i går et møde for bestyrelse, samt en række udvalgte medlemmer. Sigtet var blandt andet, at forsøge at fremfinde en fællesnævner for udkastet til en ny taxilov.

For TiD er det af afgørende betydning, at vi favner så mange interesseområder som muligt, når en ny taxilov skal indtænkes. Det oplæg der kommer fra TiD til ny lov, vil i størst muligt omfang komme til at afspejle dette og at vi netop er en brancheforening for HELE branchen.

Således var der i går til mødet repræsentation for såvel bestillingskontorer, vognmænd og chauffører, fra taxi og OST, by og land, fagforening og arbejdsgiverforening, samt andre personer med særlige kompetancer -alle medlemmer af TiD.

At alle skulle blive enige om et fælles udspil er en naiv tilgang, og heller ikke sigtet, men mødet skulle forsøge at afdække på hvilke områder der kunne skabes en vis konsensus, og på hvilke forskellene var store.

Sigtet var en skabe en brainstorm mellem branchens største ildsjæle, og engagementet var 100% tilstede hos samtlige fremmødte deltagere, mødedisciplinen var god og interessen for at komme med gode indspark meget stor.

Det blev lagt op til TiD's bestyrelse af fremkomme med et forslag til en nytænkning af taxiloven. Det blev indskærpet, at vi hurtigt skulle få formuleret dette, og bestyrelsen er allerede i gang nu.

For TiD er det afgørende, at en ny taxilov ikke er gammel vin på nye flasker. Der lægges op til et klart opgør med vanetænkning, dog i det væsentlige baseret på de i "betænkningen" skitserede muligheder, navnlig universaltilladelsen, som nøglen til markedet.

Vi vil på nogle områder se et lovforslag der lægger sig op af det allerede af DTR/Dansk Erhvervs/BTI udsendte, men på andre afgørende områder vil lægge en klar distance til dette, for netop at sikre, at nytænkning i branchen finder vej. Dette vil klart udmønte sig i det lovforslag der vil komme fra TiD indenfor ganske kort tid.

Ingen emner var hellige, og der blev debatteret tilslutningsspligt, adgangen til erhvervet, såvel på chauffør- som vognmandsbasis, kørselskontorernes beføjelser, uddannelse, hvilke krav vi betragter som ufravigelige ifm ny lov, takster, lønninger, samt afgrænsning af erhvervsmæssig personbefordring i forhold til privat kørsel (samkørsel) med meget mere.

10. december 2015

Advarer mod dialog med UBER

TiD opfordrer LO-forkvinde Lizette Riisgard til at varetage lønmodtagernes vilkår før ubers, samt bidrage til at sikre at chaufførjobs ikke går tabt til en modspiller der trodser alle regler på området. TiD fraråder kraftigt en dialog mellem fagbevægelsen og Uber før lovligheden af Uber er afprøvet ved en domstol. TiD henviser i radioavisen tillige til det gode samarbejde vi har med 3F.

Skriv en tekst her